Slovar finančnih izrazov

Pripravili smo slovar pogosto uporabljenih finančnih izrazov, s katerimi se srečujete ob sklepanju pogodbe o lizingu ali kreditu.


Anuiteta

Znesek, s katerim v enakih časovnih presledkih odplačamo posojilo. Višina obveznosti je odvisna od višine neodplačanega posojila, števila obrokov in obrestne mere.

Glavnica

Znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Praviloma se vračilu glavnice prištejejo še obresti.

Obresti

Cena denarja, ki jo mora kreditojemalec plačati kreditodajalci za kapital, posojen v obliki denarja.

Porok

Oseba, ki se je obvezala plačati dolg, če oseba, ki je kredit najela, dolga ne poplača.

Ročnost

Doba odplačevanja posojila oziroma vezave sredstev.

Swift

Koda, ki pomeni identifikacijsko oznako banke v mednarodnem plačilnem sistemu.

EOM, efektivna obrestna mera

Obrestna mera, pri kateri se upoštevajo tudi vsi stroški, povezani z odobritvijo posojila.

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj monetarne unije pripravjene dati depozit drugi prvovrstni banki za določeno obdobje.

Interkalarne obresti

Obresti za čas porabe posojila. Obračunamo jih za obdobje od nakazila dobavitelju do zapadlosti vašega prvega obroka.

Plačilna sposobnost

Sposobnost kreditojemalca posojila, da bo vrnil kredit z vsemi pripadajočimi obrestmi. Višina se ugotavlja glede na višino prihodkov kreditojemalca.

Direktna bremenitev

Uporablja se za mesečna plačila dolžnika upniku, pri čemer dolžnik pooblasti svojo banko, da ta mesečno bremeni njegov račun na določen dan v mesecu in dolgovani znesek nakaže upniku.

Vinkulacijsko potrdilo

Pisna obveznost zavarovalnice, da bo v zavarovalnem primeru pred izplačilom ustrezne odškodnine o tem obvestila osebo, v korist katere je zavarovanje vinkulirano (npr. kreditodajalca).